TƏBİİ QAZ

EHTİYAT HİSSƏLƏRİ
SIEMENS QPL25.500 100-500 MBAR